Privacyverklaring

Privacyverklaring PLT Products
Dit is de privacyverklaring van PLT Products BV, gevestigd aan de Elektrostraat 2C, 7483 PG te Haaksbergen (hierna: PLT), www.pltproducts.nl.
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in PLT. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van u en uw cliënten/patiënten te beschermen. In deze Privacyverklaring laten wij weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u klant bij ons bent en/of gebruikt maakt van ons orderverwerkingssysteem PLT Life en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens mogelijk worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten van PLT. U dient zich er van bewust te zijn dat PLT niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere leveranciers en dienstverleners.
PLT respecteert de privacy van alle zorgverleners, klanten/specialisten, patiënten en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. PLT handelt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden – Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wanneer u per mail, telefonisch of anderszins contact met ons opneemt, deelneemt aan onze zakelijke evenementen en/of zich aanmeldt voor één van onze diensten (aanschaf apparatuur, service, support, vervaardiging zolen, leesten en/of FITS Footwear i.c.m. ons orderverwerkingssysteem PLT Life, hierna: de dienstverlening) vragen we u om persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken. U bent niet verplicht ons uw gegevens te verstrekken, maar het niet verstrekken heeft tot gevolg dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten. Uw verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

De gegevens worden gebruikt om onze diensten voor u uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen via beveiligde softwarepakketten op eigen beveiligde server(s) van PLT of die van een derde partij. De toegang tot gegevens is afgeschermd voor derden en voor medewerkers die deze niet nodig hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden binnen PLT. Onze veiligheidsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt PLT gegevens vast ten behoeve van het gebruik door PLT en in deze Privacyverklaring genoemde derden.
Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • Praktijknaam hoofdlocatie, (voor)naam praktijkeigenaar, (voor)naam praktijkmedewerker(s) incl. geslacht, functie/taken binnen de praktijk en e-mailadres(sen), aanmeet- en/of verzendlocatie(s) incl. voor elke locatie het adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e- mailadres;
 • Afspraken, overeenkomsten, offertes, opdracht(bevestiging)en, gespreksverslagen en/of verslagen van overige communicatie;
 • Bankrekening-, btw-nummer en e-mailadres t.b.v. facturatie, kvk-nummer;
 • Specifieke opdrachtgegevens incl. gegevens van betrokkenen die door u aan ons verstrekt worden om een order uit te kunnen voeren, zoals een uniek referentie-/patiëntnummer, scan- /modelleerfiles en aanvullende productspecificaties betreffende te verwerken therapie en materiaal;
 • Overige zaken voor zover nodig om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn leest u verderop in deze Privacyverklaring.

Doelen en grondslagen van de verwerking
Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om: Onze diensten naar behoren uit te kunnen voeren en u van de juiste producten en service te kunnen voorzien;

 • Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van diensten van PLT nodig heeft (bijv. indien u uw wachtwoord van PLT Life bent vergeten of als u te maken heeft met een storing in hard-/software);
 • Uw betalingen correct te verwerken.

Voornoemde doelen verwerken wij op basis van de AVG grondslag uitvoering overeenkomst. Daarnaast leggen wij op basis van de AVG grondslagen toestemming en gerechtvaardigd belang gegevens vast om: U op de hoogte te houden van (ontwikkelingen in) producten en diensten van PLT en zodat wij u (blijvend) kunnen faciliteren;

 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van onze producten en diensten;

Andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden te kunnen bereiken.

Derden
Gegevens (kunnen) worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • PLT Portugal (t.b.v. vervaardiging (deel)producten zoals FITS Footwear);
 • Moeder- en gelieerde dochterondernemingen van PLT;
 • Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan PLT en die meewerken aan de ontwikkelingen van onze producten en diensten;
 • Dienstverleners: zoals veel bedrijven kunnen wij bepaalde gegevensverwerkingen uitbesteden aan vertrouwde externe dienstverleners, die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals hosting/ICT-dienstverleners, consultants, leveringsdiensten;
 • Publieke en overheidsinstanties (zoals de belastingdienst) om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
PLT gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van PLT en haar producten en diensten incl. PLT Life. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot u of betrokkenen herleidbaar zijn.

PLT zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Beveiliging en vertrouwelijkheid
PLT maakt gebruik van technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van klanten te waarborgen. Er wordt gezorgd voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van klant- en patiëntgegevens en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. PLT waarborgt ook dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens PLT service en onderhoud plegen, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de wettelijke vereisten en de vertrouwelijkheid van uw en onze gegevens respecteren. Ook onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben enkel (beperkt) toegang tot uw gegevens indien en zover dit noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van uw opdrachten.

Websites
PLT onderhoudt een netwerk van websites met één centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites: www.pltproducts.nl, fitsfootwear.nl, life.pltproducts.nl/nl/login

Veranderingen
Deze Privacyverklaring is afgestemd op de PLT dienstverlening en op het gebruik van en de mogelijkheden op onze sites incl. orderverwerkingssysteem. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten
U kunt zichzelf op ieder gewenst moment afmelden voor PLT producten en/of diensten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wij zullen uw gegevens en dossier zo spoedig mogelijk na uw verzoek hiertoe verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. U kunt uw verzoek aan ons tot uitoefening van een of meer van uw rechten op de volgende manieren doen:

 1. Telefonisch via 053 – 574 06 70 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
 2. Per email via info@pltproducts.nl
 3. Per post via PLT Products, Elektrostraat 2C, 7483 PG, Haaksbergen

U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Aansprakelijkheid
Onze website bevat links naar andere websites en PLT maakt beperkt gebruik van de diensten van derden om uw opdracht naar behoren uit te kunnen voeren. PLT is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere organisaties en websites met betrekking tot privacy. Wij raden u daarom aan om op te letten wanneer u onze website verlaat en om de privacyverklaring van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door PLT, inclusief door middel van de in deze Privacyverklaring genoemde websites.

PLT is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. PLT is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te wijzigen en/of verwijderen.

Bewaartermijn
PLT bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.